روش خرپایی

روش خرپاییاین روش یکی از مناسب‌ترین و متداول‌ترین روش‌های اجرایی سازه نگهبان در مناطق شهری است . اجرای آن ساده بوده و نیاز به تجهیزات و تخصص بالایی ندارد و در عین حال قابلیت انعطاف زیادی از نظر اجرا در شرایط مختلف دار

روش خرپایی: 
این روش یکی از مناسب‌ترین و متداول‌ترین روش‌های اجرایی سازه نگهبان در مناطق شهری است . اجرای آن ساده بوده و نیاز به تجهیزات و تخصص بالایی ندارد و در عین حال قابلیت انعطاف زیادی از نظر اجرا در شرایط مختلف دارد .شمای کلی این نوع سازه نگهبان در شکل شماره یک نشان داده شده است . برای اجرای این نوع سازه نگهبان ابتدا در محل عضو های قائم خرپا که در مجاورت دیواره گود قرار دارند چاه‌هایی را حفر می‌کنیم . عمق این چاه‌ها برابر با عمق گود به اضافه مقداری اضافه برای اجرای شمع انتهای تحتانی عضو خرپاست . طول شمع را که با LP نشان داده می‌شود از طریق محاسبه به دست می‌آوریم .آنگاه درو ن شمع را آرماتوربندی کرده و عضو قائم را در داخل شمع قرار می‌دهیم و سپس شمع را بتن ریزی می‌کنیم پس از سخت شدن بتن انتهای تحتانی عضو قایم به صورت گیردار در داخل شمع قرار خواهد داشت . 
سپس خاک را در امتداد دیواره گود با یک شیب مطمئن برمی درایم .آنگاه فونداسیون پای عضو مایل را اجرا می‌کنیم.این فونداسیون درپلان به صورت مربعی است .بعدیا عرض فونداسیون را باBF و ضخامت یا ارتفاع آنرا باB نشان می‌دهیم .پس از آن عضو مایل را از یک طرف به عضو قائم و از طرف دیگر به ورق کف ستون بالای فونداسیون متصل می‌کنیم .عملیات فوق را برای تمام خرپاهای سازه نگهبان در امتداد دیواره به صورت همزمان اجرا می‌کنیم .حال خاک محصور بین اعضای قائم و افقی خرپا را در سرتاسر امتداد دیواره به صورت مرحله به مرحله برمی داریم و در هر مرحله اعضای افقی و قطری خرپا رابه تدیج نصب می‌کنیم تا اینکه خرپا تکمیل شود .

[مراحل اجرای ساختمان و معرفی سیستم ها]
شمای کلی سازه نگهبان خرپایی


مزایای روش خرپایی 
1) برای عموم گودهای واقع در مناطق شهری مناسب است . 
2) از نظر اجرا درشرایط مختلف ،قابلیت انعطاف زیادی دارد . 
3) امکان استفاده مجدد از خرپا وجود دارد. 
4) ساده است و به تخصص و دستگاه های خاص نیازی ندارد. 

معایب روش خرپایی 
1) سرعت اجرا در مقایسه با روش‌های پیشرفته تر نسبتاً کمتر است . 
2) خرپاها جاگیرند . 
3) احتمال الزامی بودن برداشتن بخشی از خاک با روش‌های دستی وجود دارد . 

روش خرپایی اجرای سازه نگهبان گودبرداری

تکنولوژی ها

پایدارسازی گودبرداری

پایدارسازی گودبرداری

نیلینگ (میخ‌کوبی خاک) و استفاده از انکراژ (زمین‌مهارها) ایمن‌ترین روش‌های حفاظت از گود در مقایسه با سایر روش‌های تثبیت و پایدارسازی ترانشه‌های خاکی می‌باشند. این امر ناشی از خاکبرداری مرحله به مرحله و تثبیت هر مرحله از گود با استفاده از ردیف میخ‌ کوبی های مربوط به آن مرحله و سپس انجام عملیات خاکبرداری مرحله‌ی بعدی می‌باشد.

حفاظت در مقابل سقوط سنگ و بهمن

حفاظت در مقابل سقوط سنگ و بهمن

شرکت مهار شالوده سعی بر این دارد که با ارائه راهکارهایی را برای حفاظت از مناطق پرجمعیت، جاده ها و زیر ساخت های اقتصادی از خطرات و پبامدهای ناشی از سقوط سنگ و بهمن که به موجب آن هر ساله شاهد خسارات و آسیب های جدی و بزرگی برای مردم و همچنین اقتصاد می باشیم را کاهش دهد.

انکراژ

انکراژ

روش انکراژ يکی از روش های پايدارسازی جدار های خاکی با استفاده از روش مهاری با انکر می باشد. اجرای انکر به­ صورت مرحله ای و از بالا به پايين می باشد و بسته به مدت زمان پايدار سازی به دو نوع موقت و دائم طبقه بندی می شوند. سيستم مهاری با انکر به منظور ايجاد پايداری داخلی جدار در مقابل حالات مختلف گسيختگی خارجی و تامين سرويس پذيری به کارمی رود.